WC čistič dokonale vyčistí vaši toaletu a spolehlivě ji zbaví vodního kamene. Díky hustému složení snadno přilne k povrchu toaletní mísy, kde bez nežádoucího stékání vydrží působit dlouhou dobu, a to dokonce i v oblasti pod vodní hladinou. Toaletu tak precizně vyčistí od vodního kamene a veškerých bakterií i v těžko přístupných místech. S vůní moře. NEBEZPEČÍ:Může být korozivní pro kovy.Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro... Celý popis

Koupit za 49 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

WC čistič dokonale vyčistí vaši toaletu a spolehlivě ji zbaví vodního kamene. Díky hustému složení snadno přilne k povrchu toaletní mísy, kde bez nežádoucího stékání vydrží působit dlouhou dobu, a to dokonce i v oblasti pod vodní hladinou. Toaletu tak precizně vyčistí od vodního kamene a veškerých bakterií i v těžko přístupných místech. S vůní moře.
NEBEZPEČÍ:Může být korozivní pro kovy.Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházeníP102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.
P301 PŘI POŽITÍ: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
Nebezpečné složky: kyselina chlorovodíková 22 % kyselina amidosírová (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný 2EO.
Zobrazit více

Parametry

Značka Domestos
Objem 0.75 l
Hmotnost 750 g
Výrobce Unilever