Larrin na rez a vodní kámen. Odstraňuje rez, vodní kámen, vápenaté a mýdlové usazeniny. Je určen k čistění zařízení koupelen a jiných nenasákavých kyselinovzdorných povrchů vč.příslušenství z nerezu a chrómu. Velká účinnost, vysoký lesk. Extra silný tekutý přípravek. Odstraňuje i zdánlivě neodstranitelné zbytky rzi a vodního kamene. Speciální receptury zajišťují účinnost i v případech, kde běžné přípravky selhávají. - Výrobce / dovozce: Styl, družstvo pro chemickou výrobu, Ohradní 65, 140 00 Praha... Celý popis

Koupit za 69 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Larrin na rez a vodní kámen. Odstraňuje rez, vodní kámen, vápenaté a mýdlové usazeniny. Je určen k čistění zařízení koupelen a jiných nenasákavých kyselinovzdorných povrchů vč.příslušenství z nerezu a chrómu.

Velká účinnost, vysoký lesk. Extra silný tekutý přípravek. Odstraňuje i zdánlivě neodstranitelné zbytky rzi a vodního kamene. Speciální receptury zajišťují účinnost i v případech, kde běžné přípravky selhávají.

- Výrobce / dovozce: Styl, družstvo pro chemickou výrobu, Ohradní 65, 140 00 Praha 4

- Země původu: Česká republika

Bezpečnostní upozornění:

- GHS05 - korozivní a žíravé látky

- Obsah nebezpečných látek: Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli, mastný alkohol ethoxylovaný. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on.Může vyvolat alergickou reakci

- Signální slovo: Nebezpečí

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….

- P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

- P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

- P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Zobrazit více

Parametry

Značka Larrin
Objem 0.5 l
Výrobce Styl

Podobné produkty