Čistič krbových skel je vysoce účinný prostředek na čištění skel krbových kamen, na čištění a odmašťování trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a sazí, prach a ostatní nečistoty. NEBEZPEČÍ: Nebezpečné látky: C6, alkyl glukosid, hydroxid sodný, d-limonen.H315 Dráždí kůži.H318 Způsobuje vážné poškození očí.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházeníP101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek... Celý popis

Koupit za 89 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Čistič krbových skel je vysoce účinný prostředek na čištění skel krbových kamen, na čištění a odmašťování trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a sazí, prach a ostatní nečistoty.
NEBEZPEČÍ:
Nebezpečné látky: C6, alkyl glukosid, hydroxid sodný, d-limonen.H315 Dráždí kůži.H318 Způsobuje vážné poškození očí.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházeníP101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Podle potřeb použijte reparační krém.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
Doplňující informaceEUH208 Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Severochema
Objem 500 ml