Persil Sensitive gel 5 l 100 PD

97 %
(118 hodnocení)

Persil Sensitiv Gel je tekutý prací prostředek, který účinně odstraňuje skvrny a přitom je šetrný k vaší pokožce. Lépe se rozpouští a je možné ho aplikovat přímo na skvrnu ještě před samotným praním. Obsahuje přírodní mýdla a lehkou vůni mandlového mléka a zároveň je vhodný i pro alergiky. Testováno ECARF a ověřeno dermatology. Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Varování H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy,... Celý popis

Popis

Persil Sensitiv Gel je tekutý prací prostředek, který účinně odstraňuje skvrny a přitom je šetrný k vaší pokožce. Lépe se rozpouští a je možné ho aplikovat přímo na skvrnu ještě před samotným praním. Obsahuje přírodní mýdla a lehkou vůni mandlového mléka a zároveň je vhodný i pro alergiky.

Testováno ECARF a ověřeno dermatology.

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
 
Zobrazit více

Parametry

Výrobce Henkel
Značka Persil
Objem 5 l
Hmotnost 5120 g
Počet praní 100 PD
Univerzální ano