Chemickou cestou odstraňuje nečistoty a usazeniny ze spalinových cest kamen, krbů a pecí. Chemickou cestou odstraňuje nečistoty a usazeniny ze spalinových cest kamen, krbů a pecí. Působí preventivně proti vzniku požárů způsobených vznícením sazí v kouřovodech. Použitelný pro čistění všech druhů komínů, včetně komínu z nerezové oceli. Zvyšuje průchodnost rour a komína. Zvyšuje účinnost kamen nebo krbů. Zajistí ideální stav spalinových cest v intervalech mezi zákonem předepsaným mechanic. čistěním.... Celý popis

Koupit za 82 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Chemickou cestou odstraňuje nečistoty a usazeniny ze spalinových cest kamen, krbů a pecí.
Chemickou cestou odstraňuje nečistoty a usazeniny ze spalinových cest kamen,
krbů a pecí. Působí preventivně proti vzniku požárů způsobených vznícením sazí v
kouřovodech. Použitelný pro čistění všech druhů komínů, včetně komínu z nerezové
oceli. Zvyšuje průchodnost rour a komína. Zvyšuje účinnost kamen nebo krbů.
Zajistí ideální stav spalinových cest v intervalech mezi zákonem předepsaným
mechanic. čistěním.

Nebezpečí: H302Zdraví škodlivý při požití.H318Způsobuje vážné poškození očí.H400Vysoce toxický pro vodní organismy.H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P312PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Zobrazit více

Parametry

Množství 66 g