Bezpečnostní upozornění GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Nebezpečí Obsah nebezpečných látek dithioničitan sodný. EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. H251 Samovolně se zahřívá: může se vznítit. H302 Zdraví škodlivý při požití. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P235+P410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené... Celý popis

Koupit za 28 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky
Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek
dithioničitan sodný.

EUH031
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

H251
Samovolně se zahřívá: může se vznítit.

H302
Zdraví škodlivý při požití.

P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P235+P410
Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

P264
Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce

P270
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P312
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P407
Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.

P420
Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

P501
Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výr
Zobrazit více

Parametry

Značka Texba
Hmotnost 60 g
Výrobce Druchema