Hygienický čistič pračky značky Dr. Beckmann – účinně odstraňuje špínu a zápach. Čistí interiér pračky jako je buben, topná spirála, hadice a další obtížně přístupné komponenty. S osvěžující a příjemnou vůní citrusů. Při pravidelném používání získáte perfektní čistotu a svěžest praného prádla. Likviduje mikroorganismy. Výrobce Delta pronutra, Kurt-Schumacher-Ring 15-17, 63329 Egelsbach, Germany   Bezpečnostní upozornění https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/89612.pdf GHS07 - dráždivé látky Obsah nebezpečných... Celý popis

Koupit za 104 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších
Zobrazit další nabídky

Popis

Hygienický čistič pračky značky Dr. Beckmann – účinně odstraňuje špínu a zápach.
Čistí interiér pračky jako je buben, topná spirála, hadice a další obtížně přístupné komponenty.
S osvěžující a příjemnou vůní citrusů.
Při pravidelném používání získáte perfektní čistotu a svěžest praného prádla.
Likviduje mikroorganismy.
Výrobce
Delta pronutra, Kurt-Schumacher-Ring 15-17, 63329 Egelsbach, Germany  
Bezpečnostní upozornění https://cdn.kosik.cz/content/pdf/bl/89612.pdf
GHS07 - dráždivé látky
Obsah nebezpečných látek: Křemičitan sodný
Signální slovo: Varování
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Zobrazit více

Parametry

Značka Dr. Beckmann
Hmotnost 0.25 kg
Použití na pračky
Výrobce Dr.beckmann