Upozornění:Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o  přípravku. Bezpečnostní upozornění GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí Signální slovo: Varování Obsah nebezpečných látek 0,95% chloridu Didecyldimethylammonium H226 Hořlavá kapalina a páry. H301 Toxický při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce toxický... Celý popis

Koupit za 107 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

Upozornění:Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o  přípravku.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek
0,95% chloridu Didecyldimethylammonium

H226
Hořlavá kapalina a páry.

H301
Toxický při požití.

H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318
Způsobuje vážné poškození očí.

H400
Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P312
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P501
Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 
Zobrazit více

Parametry

Značka Sanytol
Objem 0.5 l
Výrobce Sanytol

Podobné produkty