SAVO KOUPELNY TEKUTÝ ČISTIČ NA VODNÍ KÁMEN 500 ML Čisticí prostředek s antibakteriální složkou a svěží vůní. Spolehlivě odstraní rez, vodní kámen, nečistoty a zbytky mýdla na keramických, akrylátových plochách a na vodovodních baterií. Zanechává lesklý povrch a vytváří film proti nežádoucím šmouhám na bateriích. Cena za ks. Signální slovo: Upozornění Standardní věty o nebezpečnosti: Nejsou známy závažné negativní účinky Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.... Celý popis

Koupit za 54 Kč
  • Od nejoblíbenějších
  • Od nejlevnějších
  • Od nejdražších

Popis

SAVO KOUPELNY TEKUTÝ ČISTIČ NA VODNÍ KÁMEN 500 ML

Čisticí prostředek s antibakteriální složkou a svěží vůní. Spolehlivě odstraní rez, vodní kámen, nečistoty a zbytky mýdla na keramických, akrylátových plochách a na vodovodních baterií. Zanechává lesklý povrch a vytváří film proti nežádoucím šmouhám na bateriích. Cena za ks.

Signální slovo: Upozornění
Standardní věty o nebezpečnosti: Nejsou známy závažné negativní účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zobrazit více

Parametry

Objem 0.5 l
Výrobce Savo

Podobné produkty